جلسه ستاد كنترل و كاهش بيماري سالك با ریاست مدير كل دفتر اموراجتماعي و فرهنگي استانداري برگزار شد


در مورخ 26/تیر/92 جلسه ستاد كنترل و كاهش بيماري سالك با حضور مدير كل دفتر اموراجتماعي و فرهنگي استانداري، معاون بهداشتي دانشگاه علوم پزشكي و ساير مديران و نمايندگان دستگاه هاي مرتبط در دفتر امور اجتماعي و فرهنگي استانداري برگزار گرديد.                

در مورخ 26/تیر/92 جلسه ستاد كنترل و كاهش بيماري سالك با حضور مدير كل دفتر اموراجتماعي و فرهنگي استانداري، معاون بهداشتي دانشگاه علوم پزشكي و ساير مديران و نمايندگان دستگاه هاي مرتبط در دفتر امور اجتماعي و فرهنگي استانداري برگزار گرديد.