جلسه كارگروه تخصصي فرهنگي اجتماعي استان به رياست معاون سياسي، امنيتي و اجتماعي استانداري برگزار شد


  اين جلسه به منظور بحث و تبادل نظر در خصوص برنامه هاي دستگاه هاي استاني براي اجرايي سياست هاي كلي جمعيت در كشور و هم افزايي دستگاه هاي استاني در جهت تحقق اهداف اورژانس اجتماعي در استان تشكيل شد. معاون سياسي، امنيتي و اجتماعي استاندار ورود همه اركان نظام در بحث افزايش جمعيت نشان از اهميت موضوع دانست و توجه اعضاي كارگروه به سياست هاي جمعيتي كشور را خواستار شد وي با اشاره به زمان بر بودن برنامه ريزي در اين موضوع كيفي سازي برنامه ها و فرهنگ سازي دراز مدت را لازم دانست آقاي دكتر طالبي ضمن قدرداني از تلاش بهزيستي استان در ارائه خدمات فوريت هاي اجتماعي در استان همكاري كليه دستگاه هاي استاني در اجراي برنامه هاي اين طرح را خواستار شد. مدير كل دفتر امور اجتماعي و فرهنگي استانداري نيز با اشاره به روند تغييرات شاخص هاي جمعيتي طي سالهاي گذشته در كشور و استان توجه همزمان به تحولات زاد و ولد، مرگ و مير ، اميد به زندگي و كيفيت زندگي و مهاجرت ها از ضرورت هاي مباحث جمعيتي دانست "مجيد جواديان زاده" ضمن تاكيد بر ابعاد كيفي راهكارهاي رشد جمعيت از دستگاه هاي اجرايي استان خواست برنامه ها و پيشنهادات خود را در خصوص افزايش جمعيت  به اين دفتر ارسال كنند. در ادامه آقاي دكتر عفتي مدير كل بهزيستي استان با اشاره به اينكه رويكرد اصلي در برخورد با آسيب هاي اجتماعي بايد نگاه پيشگيرانه باشد افزود ادامه فعاليت و تجهيز امكانات طرح اورژانس اجتماعي در استان نيازمند مساعدت و همكاري كليه مسئولان و دستگاه هاي استاني است.

 

اين جلسه به منظور بحث و تبادل نظر در خصوص برنامه هاي دستگاه هاي استاني براي اجرايي سياست هاي كلي جمعيت در كشور و هم افزايي دستگاه هاي استاني در جهت تحقق اهداف اورژانس اجتماعي در استان تشكيل شد.
معاون سياسي، امنيتي و اجتماعي استاندار ورود همه اركان نظام در بحث افزايش جمعيت نشان از اهميت موضوع دانست و توجه اعضاي كارگروه به سياست هاي جمعيتي كشور را خواستار شد وي با اشاره به زمان بر بودن برنامه ريزي در اين موضوع كيفي سازي برنامه ها و فرهنگ سازي دراز مدت را لازم دانست
آقاي دكتر طالبي ضمن قدرداني از تلاش بهزيستي استان در ارائه خدمات فوريت هاي اجتماعي در استان همكاري كليه دستگاه هاي استاني در اجراي برنامه هاي اين طرح را خواستار شد.
مدير كل دفتر امور اجتماعي و فرهنگي استانداري نيز با اشاره به روند تغييرات شاخص هاي جمعيتي طي سالهاي گذشته در كشور و استان توجه همزمان به تحولات زاد و ولد، مرگ و مير ، اميد به زندگي و كيفيت زندگي و مهاجرت ها از ضرورت هاي مباحث جمعيتي دانست
"مجيد جواديان زاده" ضمن تاكيد بر ابعاد كيفي راهكارهاي رشد جمعيت از دستگاه هاي اجرايي استان خواست برنامه ها و پيشنهادات خود را در خصوص افزايش جمعيت  به اين دفتر ارسال كنند.
در ادامه آقاي دكتر عفتي مدير كل بهزيستي استان با اشاره به اينكه رويكرد اصلي در برخورد با آسيب هاي اجتماعي بايد نگاه پيشگيرانه باشد افزود ادامه فعاليت و تجهيز امكانات طرح اورژانس اجتماعي در استان نيازمند مساعدت و همكاري كليه مسئولان و دستگاه هاي استاني است.