جلسه كميته پايش و ارزشيابي ايدز استان در سال جاري به ميزباني اداره كل زندانهاي استان برگزار گردید


در مورخ 9/شهریور/92 دومين جلسه كميته پايش و ارزشيابي ايدز استان در سال جاري به ميزباني اداره كل زندانهاي استان و با حضور مدير كل زندانها و اقدامات تأميني و تربيتي استان، مدير كل دفتر امور اجتماعي و فرهنگي استانداري، معاون بهداشتي دانشگاه علوم پزشكي و ساير نمايندگان دستگاه هاي ذيربط تشكيل و تصميمات لازم اتخاذ گرديد.                

در مورخ 9/شهریور/92 دومين جلسه كميته پايش و ارزشيابي ايدز استان در سال جاري به ميزباني اداره كل زندانهاي استان و با حضور مدير كل زندانها و اقدامات تأميني و تربيتي استان، مدير كل دفتر امور اجتماعي و فرهنگي استانداري، معاون بهداشتي دانشگاه علوم پزشكي و ساير نمايندگان دستگاه هاي ذيربط تشكيل و تصميمات لازم اتخاذ گرديد.