جلسه نحوه جمع آوري وجوهات شرعي (فطريه و كفارات) توسط نهادهاي حمايتي و مؤسسات خيريه در عيد سعيد فطر استان یزد


به منظور اجراي مصوبات جلسه مورخ 12/مرداد/91 هيأت نظارت كشور مبني بر نحوه جمع آوري وجوهات شرعي (فطريه و كفارات) توسط نهادهاي حمايتي و مؤسسات خيريه در عيد سعيد فطر، جلسه اي با حضور مدير كل دفتر امور اجتماعي و فرهنگي استانداري و نمايندگان دستگاه هاي مرتبط در دفتر امور اجتماعي و فرهنگي استانداري برگزار گرديد.                

به منظور اجراي مصوبات جلسه مورخ 12/مرداد/91 هيأت نظارت كشور مبني بر نحوه جمع آوري وجوهات شرعي (فطريه و كفارات) توسط نهادهاي حمايتي و مؤسسات خيريه در عيد سعيد فطر، جلسه اي با حضور مدير كل دفتر امور اجتماعي و فرهنگي استانداري و نمايندگان دستگاه هاي مرتبط در دفتر امور اجتماعي و فرهنگي استانداري برگزار گرديد.