جلسه هماهنگي رابطين سواد آموزي فرمانداريها در سالن شهيد موحدين استانداري برگزار شد


.

دومين جلسه رابطين با حضور معاون مدير كل دفتر امور اجتماعي استانداري و معاون سواد آموزي آموزش و پرورش استان در سالن شهيد موحدين استانداري تشكيل شد. در اين جلسه بر لزوم تشكيل منظم و مستمر جلسات شوراي پشتيباني شهرستان ها تأكيد و با اشاره به اهميت موضوع سواد آموزي در كشور از رابطين محترم سواد آموزي فرمانداريها خواسته شده به صورت مستمر فعاليت ها و برنامه هاي سوادآموزي شهرستان را پيگيري در راستاي پيشبرد اهداف استان در ريشه كني بي سوادي تلاش نمايند.