به رياست مدير كل دفتر امور اجتماعي و فرهنگي برگزار شد:

جلسه هم‌انديشي و هماهنگي در خصوص مبارزه با آسيب‌هاي اجتماعي


مجيد جواديان زاده، مدير كل دفتر امور اجتماعي و فرهنگي استانداري يزد در جلسه ‌ اي در مورد آسيب‌هاي اجتماعي با حضور نمايندگاني از فرماندهي انتظامي و بهزيستي گفت: در بحث آسيب ‌ هاي اجتماعي بايد به اولويت آسيب‌ها و ريشه‌هاي مختلف آن توجه كرد و صرفاً به برخورد اكتفا ننمود. وي خاطرنشان نمود اقداماتي كه براي جلوگيري از آسيب‌هاي اجتماعي صورت مي‌گيرد به اندازه كافي خروجي ندارد بنابراين بايد هم‌افزايي اقدامات صورت گيرد و ارگان‌هاي ذيربط با هم هماهنگ شوند تا خروجي مطلوبي حاصل گردد. مدير كل دفتر اجتماعي افزود: يزد بر حسب شرايطش راه توسعه صنعتي را انتخاب كرده و در تمامي دنيا شهرهاي صنعتي بيش‌تر از ساير شهرها با برخي آسيب ها از جمله تزلزل خانواده، سرقت و  غيره مواجه هستند. وي گفت در چند سال گذشته غالباً ما نتوانسته‌ايم در سير آمار آسيب‌ها مداخله چنداني داشته باشيم. جواديان زاده بيان داشت كه در بحث آسيب هاي اجتماعي دو حوزه از اهميت زيادي برخوردار است. يكي حوزه آمار  و ديگري بحث پيشگيري و مشكلات پس از وقوع جرم است كه بايد در هر دو مورد راهبرد مشخصي را اتخاذ كرد. در ادامه سرهنگ باقري معاون امور اجتماعي فرماندهي انتظامي خاطر نشان كرد كه تاكنون مانتوانستيم بهره مناسبي از آمار ببريم و ديدگاه ما اين است كه در اين زمينه بايد خروجي مناسبي وجود داشته باشد. وي همچنين در ارتباط با خدمات مركز مشاوره آرامش، آمار طلاق و رابطه آن با برخي از متغيرها مطالبي ذكر كرد و همينطور راهكارهايي آموزشي و اجرايي در زمينه پيشگيري، كنترل و كاهش آسيب‌هاي اجتماعي ارائه نمود. سپس پايدار، معاون امور اجتماعي اداره بهزيستي بيان كرد كه هر مسئله اجتماهي در نهايت تبديل به آسيب مي‌شود و عوامل بسياري در اين فرآيند دخيل مي‌باشد. وي در زمينه عدم اختصاص بودجه و اعتبار مناسب براي انجام طرح ها از جمله طرح تحكيم بنيان خانواده سخناني ايراد نمود و پيشنهاد كرد كه سند كنترل و كاهش آسيب‌ها با كمك دستگاه‌هاي مرتبط مورد بازنگري و بهره‌برداري قرار گيرد. پايدار در پايان بر ايجاد هماهنگي بين ادارات، همچنين  كنترل و كاهش موازي‌كاري‌ها تأكيد نمود.

مجيد جواديان زاده، مدير كل دفتر امور اجتماعي و فرهنگي استانداري يزد در جلسهاي در مورد آسيب‌هاي اجتماعي با حضور نمايندگاني از فرماندهي انتظامي و بهزيستي گفت: در بحث آسيبهاي اجتماعي بايد به اولويت آسيب‌ها و ريشه‌هاي مختلف آن توجه كرد و صرفاً به برخورد اكتفا ننمود. وي خاطرنشان نمود اقداماتي كه براي جلوگيري از آسيب‌هاي اجتماعي صورت مي‌گيرد به اندازه كافي خروجي ندارد بنابراين بايد هم‌افزايي اقدامات صورت گيرد و ارگان‌هاي ذيربط با هم هماهنگ شوند تا خروجي مطلوبي حاصل گردد.

مدير كل دفتر اجتماعي افزود: يزد بر حسب شرايطش راه توسعه صنعتي را انتخاب كرده و در تمامي دنيا شهرهاي صنعتي بيش‌تر از ساير شهرها با برخي آسيب ها از جمله تزلزل خانواده، سرقت و  غيره مواجه هستند. وي گفت در چند سال گذشته غالباً ما نتوانسته‌ايم در سير آمار آسيب‌ها مداخله چنداني داشته باشيم.

جواديان زاده بيان داشت كه در بحث آسيب هاي اجتماعي دو حوزه از اهميت زيادي برخوردار است. يكي حوزه آمار  و ديگري بحث پيشگيري و مشكلات پس از وقوع جرم است كه بايد در هر دو مورد راهبرد مشخصي را اتخاذ كرد.

در ادامه سرهنگ باقري معاون امور اجتماعي فرماندهي انتظامي خاطر نشان كرد كه تاكنون مانتوانستيم بهره مناسبي از آمار ببريم و ديدگاه ما اين است كه در اين زمينه بايد خروجي مناسبي وجود داشته باشد. وي همچنين در ارتباط با خدمات مركز مشاوره آرامش، آمار طلاق و رابطه آن با برخي از متغيرها مطالبي ذكر كرد و همينطور راهكارهايي آموزشي و اجرايي در زمينه پيشگيري، كنترل و كاهش آسيب‌هاي اجتماعي ارائه نمود.

سپس پايدار، معاون امور اجتماعي اداره بهزيستي بيان كرد كه هر مسئله اجتماهي در نهايت تبديل به آسيب مي‌شود و عوامل بسياري در اين فرآيند دخيل مي‌باشد. وي در زمينه عدم اختصاص بودجه و اعتبار مناسب براي انجام طرح ها از جمله طرح تحكيم بنيان خانواده سخناني ايراد نمود و پيشنهاد كرد كه سند كنترل و كاهش آسيب‌ها با كمك دستگاه‌هاي مرتبط مورد بازنگري و بهره‌برداري قرار گيرد. پايدار در پايان بر ايجاد هماهنگي بين ادارات، همچنين  كنترل و كاهش موازي‌كاري‌ها تأكيد نمود.