جلسه هم انديشي در خصوص طرح جامع سامانه مطالعه كتاب و كتابخواني برگزار شد.


مدير كل دفتر امور اجتماعي و فرهنگي استانداري ضمن اشاره به روند رو به پيشرفت توسعه صنعتي، فناوري و ... در كشور و استان يزد، موضوع پايين بودن سرانه مطالعه را معضل اجتماعي امروز جامعه ما دانست. وي فرزانگي را محصول مطالعه، خواندن و به اشتراك گذاشتن تجربيات قلمداد كرده و افزود :مطالعه زمينه را براي انتقال مهارت ها و آموزش هاي عمومي در جامعه فراهم مي كند .وي با تاكيد بر وضعيت مناسب استان در شاخص هاي زيرساختي مطالعه مانند فضاي كتابخانه اي و سرانه تعداد كتاب در كشور، پايين بودن رتبه استان در سرانه مطالعه را هشداري براي مردم ومسئولين دانست تا تلاش خود را براي برنامه ريزي در اين زمينه افزايش دهند. مجيد جواديان زاده خبر داد طرح جامع سامانه مطالعه توسط يكي از سازمان هاي مردم نهاد مرتبط با اين حوزه و با همكاري دفتر امور اجتماعي در حال تدوين است و اين جلسه با هدف استفاده از نظرات و ديدگاه هاي كارشناسي و عملياتي فعالان حوزه كتابخواني در استان تشكيل شده است.

مدير كل دفتر امور اجتماعي و فرهنگي استانداري ضمن اشاره به روند رو به پيشرفت توسعه صنعتي، فناوري و ... در كشور و استان يزد، موضوع پايين بودن سرانه مطالعه را معضل اجتماعي امروز جامعه ما دانست.
وي فرزانگي را محصول مطالعه، خواندن و به اشتراك گذاشتن تجربيات قلمداد كرده و افزود :مطالعه زمينه را براي انتقال مهارت ها و آموزش هاي عمومي در جامعه فراهم مي كند .وي با تاكيد بر وضعيت مناسب استان در شاخص هاي زيرساختي مطالعه مانند فضاي كتابخانه اي و سرانه تعداد كتاب در كشور، پايين بودن رتبه استان در سرانه مطالعه را هشداري براي مردم ومسئولين دانست تا تلاش خود را براي برنامه ريزي در اين زمينه افزايش دهند.
مجيد جواديان زاده خبر داد طرح جامع سامانه مطالعه توسط يكي از سازمان هاي مردم نهاد مرتبط با اين حوزه و با همكاري دفتر امور اجتماعي در حال تدوين است و اين جلسه با هدف استفاده از نظرات و ديدگاه هاي كارشناسي و عملياتي فعالان حوزه كتابخواني در استان تشكيل شده است.