جلسه کميته پايش و ارزشيابي ايدز استان برگزار گردید


به منظور اجراي مصوبات جلسه مورخ 23/اردیبهشت/92كميته پايش و ارزشيابي ايدز استان ،جلسه اي در مورخ 13/شهریور/92 با حضور مدير كل دفتر امور اجتماعي ،رييس كل دادگستري استان ، دادستان استان باساير نمايندگان دستگاههاي ذيربط  در دفتر رياست دادگستري استان تشكيل و تصميمات لازم اتخاذ گرديد.

به منظور اجراي مصوبات جلسه مورخ 23/اردیبهشت/92كميته پايش و ارزشيابي ايدز استان ،جلسه اي در مورخ 13/شهریور/92 با حضور مدير كل دفتر امور اجتماعي ،رييس كل دادگستري استان ، دادستان استان باساير نمايندگان دستگاههاي ذيربط  در دفتر رياست دادگستري استان تشكيل و تصميمات لازم اتخاذ گرديد.