حضور تيم بازرسي ستاد صيانت از امنيت عمومي و حقوق شهروندي در ادارات


به گزارش دفتر امور اجتماعي فرهنگي استانداري ، تيم بازرسي  تيم بازرسي ستاد صيانت از امنيت عمومي و حقوق شهروندي استان ضمن حضور در ادارات و دستگاههاي دولتي و ديدار با مديران كل معاونين و كارشناسان، به بررسي فعاليت ها و برنامه هاي  مرتبط با  صيانت از امنيت عمومي و حقوق شهروندي و عفاف و حجاب  در ادارات دولتي پرداختند.

به گزارش دفتر امور اجتماعي فرهنگي استانداري ، تيم بازرسي  تيم بازرسي ستاد صيانت از امنيت عمومي و حقوق شهروندي استان ضمن حضور در ادارات و دستگاههاي دولتي و ديدار با مديران كل معاونين و كارشناسان، به بررسي فعاليت ها و برنامه هاي  مرتبط با  صيانت از امنيت عمومي و حقوق شهروندي و عفاف و حجاب  در ادارات دولتي پرداختند.