حضور مدیر کل دفتر امور اجتماعی در اختتامیه جشنواره رضوی