معاون مديركل امور اجتماعي و فرهنگي استانداري يزد :

حفظ حقوق مردم، زمينه ساز تحقق شعار "دولت و ملت، همدلي و همزباني" است


معاون مديركل امور اجتماعي و فرهنگي استانداري يزد گفت : مردم سرزمين ما شايسته بهترين خدمات هستند و حفظ حقوق مردم، زمينه ساز تحقق شعار " دولت و ملت، همدلي و همزباني" است.

جلسه توجيهي آموزش بازرسان و كارشناسان ستاد صيانت از حقوق شهرستانهاي تابعه استان يزد با حضور معاون مديركل امور اجتماعي و فرهنگي استانداري يزد و بازرسان ستاد صيانت از حريم امنيت عمومي و حقوق شهروندي استان در سالن شهيد موحدين استانداري برگزار شد.
كاظمي در اين جلسه به تأكيد دولت تدبير و اميد در صيانت از حقوق شهروندان اشاره كرد و اظهار داشت : ارزيابي هاي انجام شده از وضعيت عفاف و حجاب و رعايت تكريم ارباب رجوع در ادارات استان نشان مي دهد كه استان يزد از جايگاه ويژه اي در سطح كشور برخوردار است.
در ادامه اين جلسه بازرسان ستاد صيانت از حريم امنيت عمومي و حقوق شهروندي استان مطالبي درباره راهكارهاي بازرسي از ادارات شهرستاني، نحوه تكميل فرمهاي مربوطه و ملاكهاي انتخاب ادارات برتر را ارائه نمودند.