مديركل دفتر امور اجتماعي و فرهنگي استانداري يزد:

داشتن خانواده سالم بايد به يك دغدغه تبديل شود


مديركل دفتر امور اجتماعي و فرهنگي استانداري يزد اظهار داشت: مسئله داشتن يك خانواده سالم و بالنده و كاهش طلاق در جامعه بايد به يك دغدغه در بين مردم و مسئولين تبديل شود.

صبح دوشنبه 17 فروردين ماه سومين جلسه شوراي راهبردي و اتاق فكر خانواده سالم و بالنده باحضور مديركل دفتر اموراجتماعي و فرهنگي استانداري يزد و نمايندگان دستگاهها و ادارات عضو اين شورا در سالن شهيد موحدين استانداري برگزار شد.
در اين نشست مديركل دفتر امور اجتماعي و فرهنگي استانداري يزد با اشاره به اقدامات گذشته اين شورا گفت : شايسته است در بحث داشتن خانواده سالم و بالنده و كاهش طلاق به يك مديريت يكپارچه دست يابيم.
مجيد جواديان زاده افزود: در همين راستا سند خانواده سالم و بالنده در حال تدوين است و در اين پروژه نگاه جامعي به فعاليتهاي دستگاههاي حوزه اجتماعي و فرهنگي شده است.
وي ادامه داد: در اين سند عمق بخشيدن به مبحث داشتن خانواده سالم و بالنده در اولويت قرار دارد و پس از تدوين به ادارات و دستگاههاي اجرايي ارسال خواهد شد.
جواديان زاده در پايان سخنان خود اظهار اميدواري كرد: در سال جديد شاخصهاي توسعه اجتماعي و فرهنگي استان از رشد مناسبتري نسبت به گذشته برخوردار شود.
در ادامه اين جلسه هركدام از افراد عضو شوراي راهبردي خانواده سالم و بالنده به بيان ديدگاهها و نظرات خود در ارتباط با كاهش طلاق و داشتن خانواده سالم پرداختند.