مدير كل دفتر امور اجتماعي استانداري :

در ارتباط با مهاجرين و اتباع ،رعايت اخلاق و متانت اسلامي ضروري است


در نشست مشترك مديران و كارشناسان معاونت سوادآموزي آموزش و پرورش استان و مدير كل امور اجتماعي و فرهنگي استانداري مسائل و مشكلات وضعيت سوادآموزي استان تشريح شد. در اين جلسه اقاي جواديان زاده سواد را علاوه بر خواندن و نوشتن داراي ابعاد ديگري مانند رسانه اي، اجتماعي، تكنولوژيك و ... دانست و پيگيري برنامه هاي سوادآموزي استان را از اولويت هاي دفتر امور اجتماعي و فرهنگي عنوان نمود. وي تبديل اثار منفي بي سوادي از يك پديده اجتماعي به مساله اجتماعي از طريق گفتمان سازي بين اقشار جامعه را ضروري دانست. در ادامه امين الرعايا معاون سوادآموزي آموزش و پرورش استان عمده مشكلات اين معاونت در آموزش بي سوادان را شناسايي و جذب بي سوادان عنوان كرده و مهاجرت هاي فراوان در طي چند سال اخر را از ديگر موانع دسترسي درست به جامعه هدف بيسوادي برشمرد. وي تعامل بيشتر دستگاه هاي اجرايي استان در شناسايي و معرفي بي سوادان و تدوين برنامه اي تشويقي و الزام آور به منظور جذب آنها را خواستار شد . جوادیان زاده در پایان افزود:در ارتباط با مهاجرين و اتباع ،رعايت اخلاق و متانت اسلامي ضروري است


در نشست مشترك مديران و كارشناسان معاونت سوادآموزي آموزش و پرورش استان و مدير كل امور اجتماعي و فرهنگي استانداري مسائل و مشكلات وضعيت سوادآموزي استان تشريح شد.
در اين جلسه اقاي جواديان زاده سواد را علاوه بر خواندن و نوشتن داراي ابعاد ديگري مانند رسانه اي، اجتماعي، تكنولوژيك و ... دانست و پيگيري برنامه هاي سوادآموزي استان را از اولويت هاي دفتر امور اجتماعي و فرهنگي عنوان نمود. وي تبديل اثار منفي بي سوادي از يك پديده اجتماعي به مساله اجتماعي از طريق گفتمان سازي بين اقشار جامعه را ضروري دانست.
در ادامه امين الرعايا معاون سوادآموزي آموزش و پرورش استان عمده مشكلات اين معاونت در آموزش بي سوادان را شناسايي و جذب بي سوادان عنوان كرده و مهاجرت هاي فراوان در طي چند سال اخر را از ديگر موانع دسترسي درست به جامعه هدف بيسوادي برشمرد.
وي تعامل بيشتر دستگاه هاي اجرايي استان در شناسايي و معرفي بي سوادان و تدوين برنامه اي تشويقي و الزام آور به منظور جذب آنها را خواستار شد
.

جوادیان زاده در پایان افزود:در ارتباط با مهاجرين و اتباع ،رعايت اخلاق و متانت اسلامي ضروري است