رقیه توانایی به عنوان معاون دفتر امور اجتماعی و فرهنگی استانداری یزد منصوب شد


...

طی حمکی خانم رقیه توانائی به عنوان  معاون دفتر امور اجتماعی و فرهنگی استانداری یزد منصوب شد.

در حکم وی آمده است:به پیشنهاد مدیر کل دفتر امور اجتماعی و فرهنگی و هماهنگی های به عمل آمده بدینوسیله از تاریخ1393/7/20 به سمت معاون مدیر کل دفترامور اجتماعی ردیف سازمانی بشماره 96-31 منصوب می شوید.

امید است با اتکال به خداوند متعال و استعانت از حضرت ولی عصر(عج)در انجام وظایف محوله اهتمام لازم مبذول فرمائید.