مدير كل دفتر امور اجتماعي و فرهنگي استانداري:

ريشه كني بي سوادي بايد به عنوان يك برند براي استان يزد در نظر گرفته شود


مدير كل دفتر امور اجتماعي و فرهنگي استانداري يزد خطاب به رابطين سواد آموزي دستگاه هاي اجرايي استان اظهار داشت: مسئوليت مهم رابطين در وهله اول برجسته كردن و اولويت بخشيدن به بحث سواد آموزي در دستگاه متبوع است.   مجيد جواديان زاده روز پنج شنبه 22 آبان ماه در جلسه بررسي راهكارهاي شناسايي و جذب بي سوادان در گروه هاي خاص اجتماعي با اشاره به اينكه ريشه كني بي سوادي بايد به عنوان يك برند براي استان يزد در نظر گرفته شود، گفت: در اكثر مباحث اجتماعي استان يزد در سطح كشور پيشتاز است. وي با اشاره به كليپ پخش شده در جلسه، اظهار داشت: رابطه بين جهاد و سواد آموزي بر كسي پوشيده نيست و امري ضروري در اين برهه از زمان محسوب مي شود. جواديان زاده خطاب به رابطين سواد آموزي دستگاه هاي اجرايي استان اظهار داشت: مسئوليت مهم رابطين در وهله اول برجسته كردن و اولويت بخشيدن به بحث سواد آموزي در دستگاه متبوع است. وي با اشاره به اينكه در جوامع هدف دستگاه هاي اجرايي، هنوز قشر بي سواد وجود دارد، خاطر نشان كرد: به دليل ماهيت هر دستگاه اجرايي ميزان بي سوادان در آن متفاوت است، از اين رو بايد چشم انداز در هر دستگاه مشخص گردد و مشخص شود به كجا مي خواهيم برسيم هم از لحاظ بيروني و هم از لحاظ خود ارزيابي. جواديان زاده لزوم فعال شدن شهرستان ها در زمينه ريشه كني بي سوادي را يادآور شد. وي بحث با سوادي اتباع بيگانه را نيز بسيار مهم ارزيابي كرد و اظهار اميدواري كرد: با وجود اين عزم مسئولان در استان مشكلات مربوط به بي سوادي مرتفع گردد گفتني است نهضت سواد آموزي در كشور به دستور بنيانگذار انقلاب اسلامي حضرت امام خميني (ره) در سال 57 شروع به فعاليت كرد و هم اكنون استان يزد در رده سني بين 10 تا 49 سال 95 و يك دهم درصد باسواد دارد كه اين رقم در سطح كشور 92 و پنج دهم درصد است.

مدير كل دفتر امور اجتماعي و فرهنگي استانداري يزد خطاب به رابطين سواد آموزي دستگاه هاي اجرايي استان اظهار داشت: مسئوليت مهم رابطين در وهله اول برجسته كردن و اولويت بخشيدن به بحث سواد آموزي در دستگاه متبوع است.
 

مجيد جواديان زاده روز پنج شنبه 22 آبان ماه در جلسه بررسي راهكارهاي شناسايي و جذب بي سوادان در گروه هاي خاص اجتماعي با اشاره به اينكه ريشه كني بي سوادي بايد به عنوان يك برند براي استان يزد در نظر گرفته شود، گفت: در اكثر مباحث اجتماعي استان يزد در سطح كشور پيشتاز است.
وي با اشاره به كليپ پخش شده در جلسه، اظهار داشت: رابطه بين جهاد و سواد آموزي بر كسي پوشيده نيست و امري ضروري در اين برهه از زمان محسوب مي شود.
جواديان زاده خطاب به رابطين سواد آموزي دستگاه هاي اجرايي استان اظهار داشت: مسئوليت مهم رابطين در وهله اول برجسته كردن و اولويت بخشيدن به بحث سواد آموزي در دستگاه متبوع است.
وي با اشاره به اينكه در جوامع هدف دستگاه هاي اجرايي، هنوز قشر بي سواد وجود دارد، خاطر نشان كرد: به دليل ماهيت هر دستگاه اجرايي ميزان بي سوادان در آن متفاوت است، از اين رو بايد چشم انداز در هر دستگاه مشخص گردد و مشخص شود به كجا مي خواهيم برسيم هم از لحاظ بيروني و هم از لحاظ خود ارزيابي.
جواديان زاده لزوم فعال شدن شهرستان ها در زمينه ريشه كني بي سوادي را يادآور شد.
وي بحث با سوادي اتباع بيگانه را نيز بسيار مهم ارزيابي كرد و اظهار اميدواري كرد: با وجود اين عزم مسئولان در استان مشكلات مربوط به بي سوادي مرتفع گردد
گفتني است نهضت سواد آموزي در كشور به دستور بنيانگذار انقلاب اسلامي حضرت امام خميني (ره) در سال 57 شروع به فعاليت كرد و هم اكنون استان يزد در رده سني بين 10 تا 49 سال 95 و يك دهم درصد باسواد دارد كه اين رقم در سطح كشور 92 و پنج دهم درصد است.