جوادیان زاده درکمیته بیماری های خاص شهرستان میبد

سواد سلامت جامعه بايد افزايش يابد.


مدير كل دفتر اجتماعي و فرهنگي استانداري يزد كه در نخستين جلسه كميته بيماريهاي خاص شهرستان ميبدحضور يافته بود با ضروري دانستن توجه ويژه جامعه به بيماران خاص گفت هم اكنون 98 بيمار خاص در شهرستان ميبد وجود دارند كه بايد با برنامه ريزي هاي كميته بيماري هاي خاص مداواي اين عزيزان به بهترين وجه صورت گيرد و در اين جهت بايد از توان رسانه ها، سازمان ها ، صنايع و .... سود جست. جواديان زاده با اشاره به صنعتي و شهرنشين بودن شهرستان ميبد گفت اين ظرفيت ها بايد حتماً در ارائه خدمات به بيماران و مددجويان ديده شود. دبير كميته بيماريهاي خاص استان همچنين در بازديد از بيمارستان امام جعفر صادق (ع) ميبد گفت: شبكه بهداشت و بيمارستان ميبد بايد در كنار امر مداوا به ارتقاءسواد سلامت جامعه نيز كوشا باشند. وي افزود خوشبختانه در شهرستان ميبد برنامه هاي خلاقانه اي براي افزايش آگاهي  بهداشت جامعه صورت گرفته كه بايد گسترش بيشتري پيدا كند. جواديان زاده همچنين از مركز ژنتيك ميبد بازديد نمود.

مدير كل دفتر اجتماعي و فرهنگي استانداري يزد كه در نخستين جلسه كميته بيماريهاي خاص شهرستان ميبدحضور يافته بود با ضروري دانستن توجه ويژه جامعه به بيماران خاص گفت هم اكنون 98 بيمار خاص در شهرستان ميبد وجود دارند كه بايد با برنامه ريزي هاي كميته بيماري هاي خاص مداواي اين عزيزان به بهترين وجه صورت گيرد و در اين جهت بايد از توان رسانه ها، سازمان ها ، صنايع و .... سود جست.

جواديان زاده با اشاره به صنعتي و شهرنشين بودن شهرستان ميبد گفت اين ظرفيت ها بايد حتماً در ارائه خدمات به بيماران و مددجويان ديده شود.

دبير كميته بيماريهاي خاص استان همچنين در بازديد از بيمارستان امام جعفر صادق (ع) ميبد گفت: شبكه بهداشت و بيمارستان ميبد بايد در كنار امر مداوا به ارتقاءسواد سلامت جامعه نيز كوشا باشند. وي افزود خوشبختانه در شهرستان ميبد برنامه هاي خلاقانه اي براي افزايش آگاهي  بهداشت جامعه صورت گرفته كه بايد گسترش بيشتري پيدا كند.

جواديان زاده همچنين از مركز ژنتيك ميبد بازديد نمود.