سومين جلسه هيئت نظارت بر سازمانهاي مردم نهاد استان تشكيل شد .


 درجلسه ای كه با حضور معاونت سياسي، امنيتي و اجتماعي استانداري برگزار شد، پرونده چند سازمان مردم نهاد مورد بررسي قرار گرفت.

 درجلسه ای كه با حضور معاونت سياسي، امنيتي و اجتماعي استانداري برگزار شد، پرونده چند سازمان مردم نهاد مورد بررسي قرار گرفت.