شرکت مدیر کل اجتماعی در مراسم جشن بزرگ آرام به مديريت مركز توانبخشي و حرفه آموزي معلولين ذهني


به منظور فرا رسيدن هفته بهزيستي، مدير كل دفتر امور اجتماعي و فرهنگي استانداري به اتفاق هيات همراه در مراسم جشن بزرگ آرام به مديريت مركز توانبخشي و حرفه آموزي معلولين ذهني در تاريخ 17/تیر/92 شركت نمودند.

به منظور فرا رسيدن هفته بهزيستي، مدير كل دفتر امور اجتماعي و فرهنگي استانداري به اتفاق هيات همراه در مراسم جشن بزرگ آرام به مديريت مركز توانبخشي و حرفه آموزي معلولين ذهني در تاريخ 17/تیر/92 شركت نمودند.