مدیر کل امور اجتماعی و فرهنگی استانداری:

ضرورت توسعه همكاري بين مراكز علمي و پژوهشي و اجرايي به منظور بهره مندي از ظرفيت ها و توانمندي هاي يكديگر


.

مدير كل امور اجتماعي و فرهنگي استانداري در جلسه اي كه با حضور رييس دفتر تحقيقات كاربردي نيروي انتظامي استان برگزار شد اظهار داشت: توسعه همكاري بين مراكز علمي و پژوهشي و اجرايي به منظور بهره مندي از ظرفيت ها و توانمندي هاي يكديگر و همچنين گفتمان سازي و ايجاد ادبيات مشترك يكي از ضروري ترين كار ها در پيشگيري از آسيب هاي اجتماعي است.
مجيد جواديان زاده با اشاره به اينكه اجراي هرگونه طرح و برنامه بدون تحقيق و پژوهش بويژه در مسائل اجتماعي كاري ناقص و بي فايده خواهد بود، افزود: اگر تمامي امور با برنامه ريزي دقيق و بر مبناي كار پژوهشي و كارشناسي انجام گيرد، نتايج مثبت و مطلوبي برجا خواهد ماند.
وي با اشاره به اينكه برخي از فعاليت ها و برنامه ها به علت فقدان پشتوانه هاي پژوهشي است؛ اتصريح كرد : بايد تعامل و همكاري مشترك ميان مراكز علمي و پژوهشي گسترش يابد و اين ضرورت امروز بيش از هر زمان ديگري احساس مي شود.