استاندار یزد:

طرح ارتقاء نظام سلامت و خود مراقبتی باید با مشارکت مردم اجرایی شود


استاندار یزد تصریح کرد: ما به تناسب پیشرفتهای تکنولوژی، در ارتباط با سبک زندگی تغییراتی داشته ایم و باید بررسی کنیم که چگونه با این تغییرات سازگاری داشته باشیم که آسیب کمتری ببینیم و راه های استفاده صحیح از ابزارهای ارتباطی و تکنولوژی روز دنیا را بیاموزیم.

استاندار یزد تصریح کرد: ما به تناسب پیشرفتهای تکنولوژی، در ارتباط با سبک زندگی تغییراتی داشته ایم و باید بررسی کنیم که چگونه با این تغییرات سازگاری داشته باشیم که آسیب کمتری ببینیم و راه های استفاده صحیح از ابزارهای ارتباطی و تکنولوژی روز دنیا را بیاموزیم.