استاندار یزد:

عزم ما برای تبدیل استان یزد به قطب پزشکی کشور جدی است


استاندار یزد گفت: استان یزد هم از نظر سرانه در اختیارداشتن تخت بیمارستانی و هم از نظر سرانه پزشک در کشور رتبه اول را دارد.

صبح شنبه 31 مرداد ماه و در آستانه روز پزشك، نشست هم انديشي جمعي از پزشكان يزدي با استاندار يزد در سالن زنده ياد حميديا برگزار شد.
استاندار يزد در ابتداي اين نشست ضمن تبريك روز پزشك به همه پزشكان استان ، هدف از برگزاري اين هم انديشي را بحث پيرامون بررسي دستیابی يزد به عنوان قطب پزشكي كشور و بررسي پتانسيل ها و نيازهاي اين امر دانست و گفت : در مجموع به دنبال اين هستيم كه جايگاه و توانمنديهاي استان در مسير تبديل به قطب پزشكي كشور را بشناسيم و اگر در اين مسير ضعف ها و نيازمنديهايي نيز وجود دارد، آن را نيز شناسايي و در جهت رفع آن اقدام كنيم.
"سيدمحمد ميرمحمدي " آنگاه به بيان آماري درخصوص توانمنديها و ظرفيتهاي استان در عرصه پزشكي پرداخت و خاطرنشان كرد: استان يزد از نظر دارابودن تعداد تختهاي بيمارستاني در كشور رتبه اول را دارد و در ازاي هر 100 هزار نفر، 278 تخت در استان موجود است، همچنين از نظر تعداد پزشك نيز استان يزد رتبه اول كشور را داراست و در ازاي هر صد هزار نفر، 78 پزشك موجود است كه نشان مي دهد ما در اين دو حوزه تأثيرگذار و در بخش پزشكي از ديگر استانها جلوتر هستیم و اين ظرفيت بسيار بالايي است.
وي افزود: يكي ديگر از ظرفيت هاي موجود در استان جهت تبديل آن به قطب پزشكي ، وجود خيرين محترم و بزرگواريست كه در زمينه تأمين فضا، امكانات و تجهيزات پزشكي كمكهاي شاياني را انجام داده و مي دهند.
عالي ترين مقام اجرايي استان آنگاه با اشاره به اين امر كه "استان يزد از نظر دارابودن تجهيزات و امكانات پزشكي جايگاه نسبتاً مناسبي در كشور دارد " خاطر نشان نمود: برخي كمبودها در اين خصوص احساس مي شود كه بايد در جلسات اينچنيني شناسايي تا جهت رفع آن برنامه ريزي صورت گيرد.
استاندار يزد سپس به تعريف قطب پزشكي پرداخت و گفت : اينكه استان يزد به قطب پزشكي كشور بدل شود يعني اينكه در اين استان شرايطي فراهم آيد كه هر بيماري از هر نقطه از كشور و يا منطقه و جهان به استان مراجعه كرد، تمامي خدمات بهداشتي ، درماني و دارويي و خدمات جانبي آن را دريافت كند و به همه اين موارد دسترسي داشته باشد تا مجبور نشود براي اخذ خدمات به ديگر نقاط كشور مراجعه كند.
"سيدمحمد ميرمحمدي " در ادامه نيازمنديهاي استان براي دستيابي به ظرفيت تبديل به قطب پزشكي كشور را در 14مورد به شرح ذيل اعلام كرد :
1- احداث مراكز آموزشي- پزشكي به منظور در اختيار داشتن اماكني جهت رفع نيازهاي علمي و تجربي و پزشكي استان
2- در اختيار داشتن مراكز پژوهشي به منظور پرورش ايده ها و نظرات مطلوب و انجام تحقيقات لازم در حوزه پزشكي در استان
3- ايجاد مركز راهنمايي و هدايت بيماران به منظور ارائه راهنمايي هاي لازم به همه مراجعه كنندگان جهت دسترسي آسان به مراكز پزشكي و درماني استان
4- دستيابي مراكز درماني و بيمارستاني استان به تمامي استانداردهاي بين المللي در عرصه درماني و پزشكي
5- ايجاد زمينه پرورش و آموزش دستياران جهت ارائه كمك به پزشكان استان
6- جلب پشتيباني روزافزون مؤسسات خيريه و خيرين در اين راستا
7- تربيت و در اختيار داشتن مترجمين موردنياز جهت ارائه خدمات لازم به بيمار و همراهان وي
8- احداث هتل بيمارستان به منظور ارائه خدمات ويژه به بيماران و همراهان آنها
9- تأمين تجهيزات و امكانات موردنياز بيمارستانها و مراكز بهداشتي و درماني استان
10- ايجاد مراكز عرضه و توليد تجهيزات پزشكي در استان
11- احداث امكانات جانبي مورد نياز جهت خدمات به همراهان بيماران از جمله احداث مراكز اسكان مناسب و پاركينگ
12- ايجاد مراكز مراقبت سلامت جهت ارائه خدمات موردنظر به مراجعين
13- احداث مراكز مشاوره سلامت در ارتباط با بيماران روحي و رواني
14- ارائه هر گونه حمايت دولتي در چارچوب قوانين و برنامه هاي مصوب از بخشهاي خصوصي و خدمات دهنده
استاندار يزد سپس ادامه داد : اگر بتوانيم اين موارد را در قالب برنامه هاي مدون، هدفمند و مشخص طراحي كنيم امكان اينكه در سفر آتي رياست محترم جمهوري به استان طرح و جهت اجراي آن تأمين اعتبار شود موجود است.
عالي ترين مقام اجرايي استان در پايان تأكيد كرد : مجموعه استان قصد دارد با جديت در راستاي تبديل استان يزد به قطب پزشكي كشور گام بردارد تا چرخه پزشكي كشور و استان تكميل شود و اين فرآيند بنحو مطلوب صورت گيرد و اميدوارم در طي اين مسير، همراهي، هم انديشي و هم فكري همه پزشكان استان يار و مددكار مسئولين استان باشد.
در ادامه هز یک از پزشکان و مسئولین حاضر در این نشست، نقطه نظرات خود را پیرامون موضوع عنوان داشتند.
در پايان اين جلسه مقررشد تا كارگروهي ويژه به رياست استاندار يزد جهت بررسي اين امر تشكيل شود تا در آن با حضور پزشكان و صاحبنظران، برنامه ها، اهداف ، چشم انداز ، نيازها و ظرفيتهاي استان براي دستيابي به عنوان قطب پزشكي كشور بحث و تبادل نظر شود.
گفتني است در اين نشست هم انديشي آقايان دكتر حاجب مرتاض مشاور امور بهداشت و سلامت استاندار يزد، دكتر مجيبيان، دكتر افلاطونيان، مديركل امور اجتماعي و فرهنگي استانداري، رييس دانشگاه علوم پزشكي شهيدصدوقي(ره) استان و تني چند از صاحبنظران پزشكي استان حضور داشتند.