قدر داني قائم مقام وزير كشور از دست اندركاران برگزاري نشست سازمان هاي مردم نهاد در استان


قائم مقام وزير كشور در امور اجتماعي و فرهنگي با ارسال نامه اي از دست اندركاران برگزاري نشست سازمان هاي مردم نهاد در استان يزد قدرداني كرد. مرتضي ميرباقري در بخشي از اين نامه آورده است: پيرو برگزاري نشست كشوري كارشناسان مسئول امور سازمان هاي مردم نهاد استانداري هاي سراسر كشور و دستگاه هاي اجرايي ستادي كه با هدف يكپارچه نمودن و استانداردسازي فرآيندهاي كارشناسي و مديريتي حوزه مشاركت نهادمند مردم و نهادهاي اجتماعي مدني در تاريخ 18 و 19 آبان ماه به ميزباني آن استانداري محترم برگزار گرديد، لازم مي دانم ضمن سپاسگذاري از جنابعالي، از مديريت شايسته و جهادي جناب آقاي دكتر طالبي معاونت محترم سياسي، امنيتي آن استانداري و مدير كل محترم اجتماعي فرهنگي آن معاونت جناب آقاي جواديان زاده و ساير همكاران محترمشان در برگزاري نشست مذكور، تشكر و قدرداني نمايم. همچنين از اداره كل محترم روابط عمومي و دفتر آموزش و پژوهش آن استانداري محترم نيز كه در پوشش خبري و رسانه اي نشست مذكور و صدور به موقع گواهي نامه آموزشي براي شركت كنندگان همكاري شايسته اي داشته اند، تشكر و قدر داني مي گردد.  

قائم مقام وزير كشور در امور اجتماعي و فرهنگي با ارسال نامه اي از دست اندركاران برگزاري نشست سازمان هاي مردم نهاد در استان يزد قدرداني كرد.

مرتضي ميرباقري در بخشي از اين نامه آورده است: پيرو برگزاري نشست كشوري كارشناسان مسئول امور سازمان هاي مردم نهاد استانداري هاي سراسر كشور و دستگاه هاي اجرايي ستادي كه با هدف يكپارچه نمودن و استانداردسازي فرآيندهاي كارشناسي و مديريتي حوزه مشاركت نهادمند مردم و نهادهاي اجتماعي مدني در تاريخ 18 و 19 آبان ماه به ميزباني آن استانداري محترم برگزار گرديد، لازم مي دانم ضمن سپاسگذاري از جنابعالي، از مديريت شايسته و جهادي جناب آقاي دكتر طالبي معاونت محترم سياسي، امنيتي آن استانداري و مدير كل محترم اجتماعي فرهنگي آن معاونت جناب آقاي جواديان زاده و ساير همكاران محترمشان در برگزاري نشست مذكور، تشكر و قدرداني نمايم.
همچنين از اداره كل محترم روابط عمومي و دفتر آموزش و پژوهش آن استانداري محترم نيز كه در پوشش خبري و رسانه اي نشست مذكور و صدور به موقع گواهي نامه آموزشي براي شركت كنندگان همكاري شايسته اي داشته اند، تشكر و قدر داني مي گردد.