معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار :

كودكان اتباع خارجه و مهاجرين بيشترين تعداد كودكان خياباني و كار استان را تشكيل مي دهند


معاون سياسي ،امنيتي و اجتماعي استاندار يزد گفت: طبق بررسي هاي انجام شده كودكان اتباع خارجه و مهاجريني كه از خارج از استان به يزد وارد شده اند بيشترين تعدادكودكان خياباني و كار را تشكيل مي دهند.

سه شنبه 6 مرداد ماه ستاد استاني ساماندهي كودكان كار و خياباني با حضور  معاون امور دفتر آسيبهاي اجتماعي وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي، معاون سياسي، امنيتي و اجتماعي استاندار، مديركل امور اجتماعي و فرهنگي استانداري و نمايندگان دستگاههاي عضو اين ستاد در سالن شهيد موحدين استانداري برگزار شد.
معاون سياسي، امنيتي و اجتماعي استاندار در اين جلسه ضمن اشاره به آمار پائين كودكان كار و خياباني استان در مقايسه با ساير استانها اظهار داشت : به علت پيشينه  فرهنگي و نگاه ويژه اي كه در استان يزد حاكم بوده و هست حتي اين آمار كم نيز قابل گذشت و چشم پوشي نيست و بايد در اين حوزه ساماندهي لازم صورت گيرد.
" محمدعلي طالبي" ادامه داد : باتوجه به اينكه استان يزد يك استان صنعتي است و در حال گذر از فرآيند توسعه و صنعتي شدن مي باشد، اين فرآيند آسيب هاي اجتماعي را به وجود آورده كه مهمترين مشكل به بحث مهاجرت افراد ضعيف و قشرهاي كم درآمد به استان يزد باز مي گردد.
وي افزود : حضور گردشگران داخلي و خارجي در استان به علت جاذبه هايي كه يزد در حوزه گردشگري و ميراث فرهنگي دارد نيز زمينه را براي بروز آسيبهاي اجتماعي مانند متكديان و كودكان خياباني فراهم آورده كه بايد اين علتها نيز آسيب شناسي شود و براي رفع آن برنامه ريزي هاي لازم صورت گيرد.
"طالبي " عنوان كرد : البته در استان يزد، به آن صورت كه در استانهاي ديگر شاهد هستيم كودك كارتن خواب نداريم اما به هرحال شاهد هستيم كودكاني حتي در ساعتهاي غيرمعمول و نيمه هاي شب در حال تكدي گري و كار هستند.
معاون سياسي،امنيتي و اجتماعي استاندار يزد گفت: با روحيه تعامل، همكاري و هماهنگي كه در بين دستگاههاي اجرايي استان وجود دارد اگر طرح و آئين نامه شفافي با شرح وظايف مشخص دستگاههاي مربوط به  ساماندهي كودكان كار و خياباني ابلاغ شود  با حمايتهاي استانداري اين آئين نامه به نحو مطلوب در استان اجرا خواهد شد و اگر مديريت خوبي توسط بهزيستي استان نيز صورت گيرد حتي دستگاههايي كه شرح وظايفي براي آنها در اين آئين نامه پيش بيني نشده كمك ها و تعامل هاي لازم و ضروري را خواهند داشت .
"طالبي" با اشاره به بدسرپرست بودن خانواده هاي بسياري از اين كودكان كار وخياباني اظهار داشت : مسئوليت رسيدگي  و ساماندهي اين خانواده ها نيز بر دوش ماست و بايد توجه لازم را در اين زمينه براي جلوگيري و پيشگيري از ديگر آسيب هاي اجتماعي داشته باشيم.


استان يزد در حوزه كودكان خياباني در رتبه هاي آخر است


معاون دفتر امور آسيبهاي اجتماعي وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي در جلسه ستاد استاني ساماندهي كودكان كار و خياباني گفت : خوشبختانه طبق بررسي هاي انجام شده استان يزد به لحاظ اطلاعات آماري در حوزه  كودكان كار و خياباني جزء استانهاي آخر در سطح كشور است .
"حبيب ا... شعباني " ادامه داد : استان يزد به لحاظ شاخصهاي توسعه انساني، فرهنگي و اجتماعي و در حوزه پيشگيري از آسيبهاي اجتماعي بسيار موفق عمل كرده و شايسته است در زمينه مبارزه با آسيبهاي اجتماعي كودكان كار وخياباني نيز باتوجه به اهميت اين موضوع  اقدامات لازم صورت گيرد.
شعباني افزود: آنچه در اجراي آئين نامه ساماندهي كودكان كار و خياباني مهم است اينكه دستگاههاي متولي اين ساماندهي هماهنگي و همكاريهاي لازم را با حمايت استانداري يزد داشته باشند و سازمان بهزيستي را در انجام وظايفي كه بر عهده دارد ياري نمايند.
در ابتداي اين جلسه عفتي مديركل بهزيستي استان به اهميت موضوع كودكان خياباني و كار به عنوان يك آسيب اجتماعي در استان اشاره كرد و گزارشي از اقدامات بهزيستي استان در زمينه ساماندهي اين آسيب اجتماعي ارائه داد.
گفتني است در ادامه اين جلسه هريك از نمايندگان دستگاههاي عضو ستاد استاني ساماندهي كودكان خياباني و كار به ارائه گزارش و بيان ديدگاههاي خود پرداختند.