مدیر کل دفتر امور اجتماعی و فرهنگی

مدیر کل دفتر امور اجتماعی و فرهنگی


فخرالسادات خامسی هامانه

  مدیرکل دفتر امور اجتماعی و فرهنگی