مديركل دفتر امور اجتماعي و فرهنگي استانداري يزد تأكيد كرد :

مشاركت تشكلهاي مردم نهاد براي مقابله با آسيب هاي اجتماعي


مديركل دفتر امور اجتماعي و فرهنگي استانداري يزد گفت : دولت به تنهايي نمي تواند با معضلات و آسيبهاي اجتماعي و فرهنگي مقابله كند و نياز به مشاركت تشكلهاي مردم نهاد به ويژه تشكلهاي بومي دارد.

نشست كميته ساماندهي اجتماعي فرهنگي و امنيتي مناطق ويژه اجتماعي صبح شنبه 25 بهمن ماه در سالن شهيد موحدين استانداري برگزار شد.
در اين نشست مديركل دفتر امور اجتماعي و فرهنگي استانداري يزد عنوان كرد : استان يزد در زمينه مقابله با آسيب هاي اجتماعي فعاليتهاي خوبي انجام داده و مي تواند به يك منطقه پايلوت براي ساير استانها در اين حوزه تبديل شود.
"مجيد جواديان زاده" به مشكلات مناطق ويژه اجتماعي اشاره كرد و اظهار داشت : در اين مناطق و جوامع پيوندهاي اجتماعي سست است و به علت اينكه اغلب افراد مهاجر و اتباع بيگانه در اين مناطق سكونت دارند اعتماد متقابل در بين اين افراد وجود ندارد.
وي ادامه داد : در اين جوامع قانون گريزي فراواني وجود دارد و ميل به قانون گريزي خود زمينه ساز بسياري از آسيبهاي اجتماعي است.
"جواديان زاده" افزود: به علت پائين بودن سطح سواد در اين جوامع تغييرات فرهنگي و اجتماعي به سختي صورت مي گيرد و نياز به همكاري و هماهنگي بيشتر دستگاههاي مختلف اجرايي در اين زمينه است.
مديركل دفتر امور اجتماعي و فرهنگي استانداري يزد گفت : ضروري است كه دستگاههاي مختلف اجرايي در اين مناطق ويژه حضور يابند و از نزديك با مشكلات و آسيبهاي اجتماعي اين جوامع آشنا شوند.
"جواديان زاده" عنوان كرد : بحث پيشگيري از آسيبهاي اجتماعي نيز مطلب بسيار مهمي است و نظارت اجتماعي مردم نقش انكارناپذيري در اين رابطه دارد و شايسته است در مناطق ويژه اجتماعي تشكلهاي مردم نهاد بومي شكل گيرد.
در ادامه اين جلسه مديران كل دستگاههاي مختلف ضمن برشمردن آسيب هاي اجتماعي مناطق ويژه اجتماعي از جمله : بهداشت و درمان، ناامني، سرقت، وجود تضاد فرهنگي، وجود اتباع بيگانه و اعتياد به ارائه راهكارها و پيشنهادات خود در اين رابطه پرداختند.