مدیر کل دفتر امور اجتماعی استانداری در شورای اداری شهرستان یزد تصریح کرد

منشور فعاليت هاي كارگزاران نظام بر مبناي احترام به حقوق شهروندي باشد


مديركل دفتر امور اجتماعي و فرهنگي استانداري در اولين جلسه شوراي اداري شهرستان يزد گفت: منشور فعاليت ها ما به عنوان كارگزاران نظام و دولت بايد بر مبناي احترام به حقوق شهروندي باشد. مديركل دفتر امور اجتماعي و فرهنگي استانداري در اين جلسه با اشاره به تشكيل ستاد صيانت از حريم امنيت عمومي و حقوق شهروندي در وزارت كشور به رياست وزير محترم كشور افزود: مشابه اين ستاد نيز دراستان ها و شهرستان ها نيز تشكيل شده است.

" مجيد جواديان زاده" با بيان اينكه امروزه انسان در جوامع با صفت شهروند شناخته مي شوند اظهار داشت: هر انساني در جامعه داراي حقوقي است كه با توجه به آن شناخته مي شود.

وي اضافه كرد: در آموزه هاي ديني اسلام انسان با توجه به صفات و ويژگي ارزنده و دارا بودن مقام خليفه الهي داراي حقوقي است كه بر رعايت و پايبندي به آن بسيار تأكيد و سفارش شده است.

دبير ستاد صيانت از حريم امنيت عمومي و حقوق شهروندي استان با اعلام اينكه برنامه هاي اين ستاد درون سازماني و برون سازماني تدوين شده است خاطرنشان ساخت: برنامه هاي درون سازي مربوط به رعايت و نحوه ي دستورالعمل 12 گانه حقوق شهروندی و 11 گانه عفاف و حجاب كه مورد تأكيد بازرسان مي باشد.

مديركل دفتر امور اجتماعي و فرهنگي استانداري يزد در پايان با تأكيد به اينكه بايد تلاش كنيم تا گفتمان حقوق شهروندي در جامعه نهادينه شود تصريح كرد: منشور فعاليت ها ما به عنوان كارگزاران نظام و دولت بايد بر مبناي احترام به حقوق شهروندي باشد.