دبیر کمیته بیماری های خاص استان یزد:

مهریز از لحاظ تعداد بیماران خاص درصدر شهرستانهای استان یزد قرار دارد


مدیر کل دفتر امور اجتماعی وفرهنگی استانداری درنشست کمیته بیماریهای خاص مهریزتعداد بیماران خاص شهرستان را 82 نفر اعلام کرد . مجید جوادیان زاده اضافه کرد :از این تعداد 24نفر بیمار دیالیزی ، 17نفر بیمار پیوند کلیه ، 7نفر بیمار هموفیلی ،25نفر بیمارMSو9تن هم بیمار تالاسمی هستند . وی افزود :برای پیشگیری از افزایش بیماریهای خاص در مهریز کارهای خوبی بصورت هم افزایی میان دستگاههای مختلف انجام شده است . ایشان در ادامه اظهار کرد ؛درمان بیماری های خاص هزینه بر است وبرای کمک به بیماران خاص باید همه همکاری کنند . به گفته جوادیان زاده،توانمند سازی بيماران،رسیدگی به نیازهای مالی،اشتغالزایی،تامین نشاط و سلامتی و همچنین توجه به خانواده های آنها باید جدی گرفته شود . وی افزود: فعال سازی انجمن های مرتبط با بیماری های خاص در شهرستان ، استفاده از کمکهای افراد خیر ، بخش خصوصی و فرهنگ سازی برای پیشگیری از این بیماری ها باید مد نظر قرار گیرد .  

مدیر کل دفتر امور اجتماعی وفرهنگی استانداری درنشست کمیته بیماریهای خاص مهریزتعداد بیماران خاص شهرستان را 82 نفر اعلام کرد .

مجید جوادیان زاده اضافه کرد :از این تعداد 24نفر بیمار دیالیزی ، 17نفر بیمار پیوند کلیه ، 7نفر بیمار هموفیلی ،25نفر بیمارMSو9تن هم بیمار تالاسمی هستند .

وی افزود :برای پیشگیری از افزایش بیماریهای خاص در مهریز کارهای خوبی بصورت هم افزایی میان دستگاههای مختلف انجام شده است .

ایشان در ادامه اظهار کرد ؛درمان بیماری های خاص هزینه بر است وبرای کمک به بیماران خاص باید همه همکاری کنند .

به گفته جوادیان زاده،توانمند سازی بيماران،رسیدگی به نیازهای مالی،اشتغالزایی،تامین نشاط و سلامتی و همچنین توجه به خانواده های آنها باید جدی گرفته شود .

وی افزود: فعال سازی انجمن های مرتبط با بیماری های خاص در شهرستان ، استفاده از کمکهای افراد خیر ، بخش خصوصی و فرهنگ سازی برای پیشگیری از این بیماری ها باید مد نظر قرار گیرد .