جوادیان زاده درکمیته بیماری های خاص شهرستان خاتم

نشاط اجتماعی برای بیماران خاص اولویت بیشتری دارد


  جوادیان زاده، مدیر کل دفتر امور اجتماعی استانداری در خصوص فلسفه تشکیل کمیته حمایت از  بیماران خاص استان و همچنین کمیته حمایت از بیماران خاص شهرستان ها توضیحاتی ارائه و یادآور شد ما برآنیم که مشکلات این بیماران را به حداقل ممکن برسانیم واین امر مهم زمانی محقق می شود که همکاری بین بخشی افزایش و مراحل شناسایی، حمایت و آموزش و افزایش آگاهی این بیماران طی شود. بازدید از پایگاه اورژانس بهزیستی خاتم، پایگاه خدمات اجتماعی ندای خاتم و بخش دیالیز بیمارستان آیت الله خاتمی هرات از دیگر برنامه های سفر جوادیان زاده به شهرستان خاتم بود.

 

جوادیان زاده، مدیر کل دفتر امور اجتماعی استانداری در خصوص فلسفه تشکیل کمیته حمایت از  بیماران خاص استان و همچنین کمیته حمایت از بیماران خاص شهرستان ها توضیحاتی ارائه و یادآور شد ما برآنیم که مشکلات این بیماران را به حداقل ممکن برسانیم واین امر مهم زمانی محقق می شود که همکاری بین بخشی افزایش و مراحل شناسایی، حمایت و آموزش و افزایش آگاهی این بیماران طی شود.

بازدید از پایگاه اورژانس بهزیستی خاتم، پایگاه خدمات اجتماعی ندای خاتم و بخش دیالیز بیمارستان آیت الله خاتمی هرات از دیگر برنامه های سفر جوادیان زاده به شهرستان خاتم بود.