توسط دفتر اجتماعي استانداري برگزار شد:

نشست آموزشي با عنوان « مديريت بحران مردم محور»


  كارگروه تخصصي تشكل هاي مردم نهاد ستاد مديريت بحران استان با حضور اعضا و جمعي از نمايندگان سازمان‌هاي مردم نهاد در نخستين روز هفته کاهش بلاياي طبيعي در سالن شهيد موحدين استانداري برگزار شد. مجيد جواديان زاده مدير كل دفتر امور اجتماعي و فرهنگي استانداري يزد در اين جلسه ضمن اظهار خرسندي از اين كه توفيق حاصل شد تا جلسه كارگروه در آغاز هفته کاهش بلاياي طبيعي برگزار شود و اين جلسه داراي بار آموزشي نيز باشد گفت: خوشبختانه در مباحث مربوط به بحران به اندازه كافي بحث صورت گرفته و بايد بيش‌تر به سمت برنامه‌هاي عملياتي و هماهنگ‌سازي فعاليت‌ها حركت كنيم. وي خاطرنشان كرد چيزي كه از ضرورت بالايي برخوردار است مبحث حل و فصل بحران‌هاي اجتماعي ناشي از بلاياي طبيعي است كه مانند تمامي مباحث اجتماعي و فرهنگي بسيار پيچيده مي باشد؛ بنابراين بايد نوعي همكاري و هم‌افزايي ميان سازمان‌هاي دولتي و غيردولتي در اين زمينه انجام شود. مدير كل دفتر امور اجتماعي و فرهنگي افزود: بحث پيشگيري و كنترل بحران هاي ناشي از بلاياي طبيعي به ويژه در جوامع در حال توسعه از اهميت زيادي برخوردار است چرا كه آسيب پذيري اين جوامع بيش‌تر است؛ بنابراين تلاش بر اين است كه جلسات كارگروه مديريت بحران حالت آموزشي نيز داشته باشند تا به موصوع به صورت كاملاً عيني و ملموس پرداخته شود. رئيس كارگروه تخصصي تشكل‌هاي مردم نهاد ستاد مديريت بحران استان در پايان گفت: اميدوارم جلسات در فاصله زماني كوتاه تر و همراه با يك پيوست آموزشي برگزار گردد تا تأثيرگذاري بيش‌تري داشته باشد. گفتني است در اين كارگروه مبحث آموزشي با عنوان «مديريت بحران مردم محور» توسط يكي از اساتيد ارائه شد.

 

كارگروه تخصصي تشكل هاي مردم نهاد ستاد مديريت بحران استان با حضور اعضا و جمعي از نمايندگان سازمان‌هاي مردم نهاد در نخستين روز هفته کاهش بلاياي طبيعي در سالن شهيد موحدين استانداري برگزار شد.

مجيد جواديان زاده مدير كل دفتر امور اجتماعي و فرهنگي استانداري يزد در اين جلسه ضمن اظهار خرسندي از اين كه توفيق حاصل شد تا جلسه كارگروه در آغاز هفته کاهش بلاياي طبيعي برگزار شود و اين جلسه داراي بار آموزشي نيز باشد گفت: خوشبختانه در مباحث مربوط به بحران به اندازه كافي بحث صورت گرفته و بايد بيش‌تر به سمت برنامه‌هاي عملياتي و هماهنگ‌سازي فعاليت‌ها حركت كنيم. وي خاطرنشان كرد چيزي كه از ضرورت بالايي برخوردار است مبحث حل و فصل بحران‌هاي اجتماعي ناشي از بلاياي طبيعي است كه مانند تمامي مباحث اجتماعي و فرهنگي بسيار پيچيده مي باشد؛ بنابراين بايد نوعي همكاري و هم‌افزايي ميان سازمان‌هاي دولتي و غيردولتي در اين زمينه انجام شود.

مدير كل دفتر امور اجتماعي و فرهنگي افزود: بحث پيشگيري و كنترل بحران هاي ناشي از بلاياي طبيعي به ويژه در جوامع در حال توسعه از اهميت زيادي برخوردار است چرا كه آسيب پذيري اين جوامع بيش‌تر است؛ بنابراين تلاش بر اين است كه جلسات كارگروه مديريت بحران حالت آموزشي نيز داشته باشند تا به موصوع به صورت كاملاً عيني و ملموس پرداخته شود.

رئيس كارگروه تخصصي تشكل‌هاي مردم نهاد ستاد مديريت بحران استان در پايان گفت: اميدوارم جلسات در فاصله زماني كوتاه تر و همراه با يك پيوست آموزشي برگزار گردد تا تأثيرگذاري بيش‌تري داشته باشد.

گفتني است در اين كارگروه مبحث آموزشي با عنوان «مديريت بحران مردم محور» توسط يكي از اساتيد ارائه شد.