نشست آموزشی روش های جذب مشارکت مردمی در سمن های استان یزد برگزار شد


 پنج شنبه مورخ 1393/7/10 نشست آموزشی "روش های جذب مشارکت مردمی" در سمن های استان یزد توسط دفتر اجتماعی استانداری یزد با مشارکت خانه صلح و اندیشه یزد برگزار شد. در این نشست که با حضور جمعی از تشکل های مردم نهاد و صاحبنظران اين حوزه تشکیل شد به بیان مسائل پایه ای و ریشه ای در خصوص چگونگی راه اندازی، مدیریت و جذب حمایت های مردمی در سمن های ایرانی پرداخته شد .

 پنج شنبه مورخ 1393/7/10 نشست آموزشی "روش های جذب مشارکت مردمی" در سمن های استان یزد توسط دفتر اجتماعی استانداری یزد با مشارکت خانه صلح و اندیشه یزد برگزار شد.

در این نشست که با حضور جمعی از تشکل های مردم نهاد و صاحبنظران اين حوزه تشکیل شد به بیان مسائل پایه ای و ریشه ای در خصوص چگونگی راه اندازی، مدیریت و جذب حمایت های مردمی در سمن های ایرانی پرداخته شد.