مدير كل دفتر امور اجتماعي و فرهنگي استانداري خبر داد؛

همايش كشوري كارشناسان سازمان هاي مردم نهاد در يزد برگزار مي شود


مدير كل دفتر امور اجتماعي و فرهنگي استانداري يزد تصريح كرد: به منظور افزايش دانش و مهارت سازماني و مديريتي مديران و كارشناسان حوزه مشاركت هاي نهاد هاي اجتماعي و سازمان هاي مردم نهاد در دستگاه هاي اجرايي و استانداري هاي سراسر كشور نشست آموزشي كارشناسان مسئول مردم نهاد و دستگاه هاي اجرايي ستادي به ميزباني استانداري يزد روزهاي 18 و 19 آبان برگزار مي گردد. "مجيد جواديان زاده" روز يكشنبه 4 آبان ماه در اين خصوص افزود: همچنين جلسه اي با حضور نمايندگان سازمان هاي مردم نهاد استان و با حضور مسئولان كشوري برگزار خواهد شد تا در خصوص مسائل و انتظارات في ما بين بحث و بررسي و تبادل نظر صورت گيرد.

مدير كل دفتر امور اجتماعي و فرهنگي استانداري يزد تصريح كرد: به منظور افزايش دانش و مهارت سازماني و مديريتي مديران و كارشناسان حوزه مشاركت هاي نهاد هاي اجتماعي و سازمان هاي مردم نهاد در دستگاه هاي اجرايي و استانداري هاي سراسر كشور نشست آموزشي كارشناسان مسئول مردم نهاد و دستگاه هاي اجرايي ستادي به ميزباني استانداري يزد روزهاي 18 و 19 آبان برگزار مي گردد.

"مجيد جواديان زاده" روز يكشنبه 4 آبان ماه در اين خصوص افزود: همچنين جلسه اي با حضور نمايندگان سازمان هاي مردم نهاد استان و با حضور مسئولان كشوري برگزار خواهد شد تا در خصوص مسائل و انتظارات في ما بين بحث و بررسي و تبادل نظر صورت گيرد.