مدير كل دفتر امور اجتماعي و فرهنگي استانداري:

همفكري و هم افزايي بين دستگاههاي مسئول ميتواند در جهت جلوگيري از آسيب هاي اجتماعي كمك كند


مدير كل دفتر امور اجتماعي و فرهنگي استانداري يزد در جلسه ستاد ساماندهي متكديان و كودكان خياباني با اشاره به نقش شهرداري در ساماندهي متكديان و اداره كل بهزيستي در زمينه نگهداري و ساماندهي كودكان خياباني اظهار داشت: همفكري و هم افزايي بين دستگاههاي مسئول ميتواند در جهت جلوگيري از آسيب هاي اجتماعي كمك كند. مجيد جواديان زاده در جلسه ستاد ساماندهي متكديان و كودكان خياباني پنج شنبه 8 آبان كه با حضور مسئولين دستگاه هاي فرهنگي و اجتماعي استان برگزار شد در ابتداي اين نشست با اشاره به فعاليت هاي انجام شده در جهت جلوگيري از آسيب هاي اجتماعي در استان اظهار داشت: ساماندهي آسيبهاي اجتماعي و بهبود سلامت اجتماعي، حفظ كرامت انسانها، ارتقاء سطح آگاهي اجتماعي در مقابله با آسيبها و مخاطرات اجتماعي، اجراي طرح ساماندهي خانوارهاي نيازمند، تأمين معيشت و پوشش افراد نيازمند ، ايجاد فرصتهاي شغلي مناسب و وجود مؤسسات مختلف خيريه، نحوه كمك به افراد مستمند ، هماهنگي هاي لازم  بين دستگاههاي متولي، وجود نهادهاي حمايتي و تأميني قدرتمند و نگرش مردم نسبت به مقوله تكدي گري را ميتوان از  مهمترين شاخصه هاي كاهش آسيب هاي اجتماعي در جامعه بيان كرد. وي در اين جلسه با اشاره به اينكه تكدي گري در جامعه جرم محسوب ميشود اظهار داشت: متاسفانه بخش قابل توجهي از متكديان و كودكان خياباني از بين اتباع بيگانه مي باشند و گاه به صورت سازماندهي شده به فعاليت خويش مي پردازند و چهره استان به ويژه شهر يزد را نازيبا مي نمايند. مدير كل دفتر  امور اجتماعي و فرهنگي استانداري در ادامه به خيزش فقر و تكدي گري مهاجران در كلانشهرها اشاره كرد و اظهار داشت: در واقع صنعت، اقتصاد و تجارت يك كلان شهر نمي تواند همه مهاجرين را جذب كند وعده اي از بازار اشتغال رسمي كنار ميروند  و به تكدي گري روي مي آورند. اين مقام مسئول در پايان به آيين نامه ارسالي از سوي وزارت كشور جهت ساماندهي متكديان و كودكان خياباني اشاره كرد و گفت: آيين نامه ابلاغ شده از سوي دولت محترم را به تمام دستگاهها ذيربط ارسال مي كنيم تا وظايف و مأموريتهايي را كه به آنها واگذار شده بررسي كنند و نظرات  خود در جهت اجراي مفاد و تبصره ها را اعلام كنند.  

مدير كل دفتر امور اجتماعي و فرهنگي استانداري يزد در جلسه ستاد ساماندهي متكديان و كودكان خياباني با اشاره به نقش شهرداري در ساماندهي متكديان و اداره كل بهزيستي در زمينه نگهداري و ساماندهي كودكان خياباني اظهار داشت: همفكري و هم افزايي بين دستگاههاي مسئول ميتواند در جهت جلوگيري از آسيب هاي اجتماعي كمك كند.

مجيد جواديان زاده در جلسه ستاد ساماندهي متكديان و كودكان خياباني پنج شنبه 8 آبان كه با حضور مسئولين دستگاه هاي فرهنگي و اجتماعي استان برگزار شد در ابتداي اين نشست با اشاره به فعاليت هاي انجام شده در جهت جلوگيري از آسيب هاي اجتماعي در استان اظهار داشت: ساماندهي آسيبهاي اجتماعي و بهبود سلامت اجتماعي، حفظ كرامت انسانها، ارتقاء سطح آگاهي اجتماعي در مقابله با آسيبها و مخاطرات اجتماعي، اجراي طرح ساماندهي خانوارهاي نيازمند، تأمين معيشت و پوشش افراد نيازمند ، ايجاد فرصتهاي شغلي مناسب و وجود مؤسسات مختلف خيريه، نحوه كمك به افراد مستمند ، هماهنگي هاي لازم  بين دستگاههاي متولي، وجود نهادهاي حمايتي و تأميني قدرتمند و نگرش مردم نسبت به مقوله تكدي گري را ميتوان از  مهمترين شاخصه هاي كاهش آسيب هاي اجتماعي در جامعه بيان كرد.
وي در اين جلسه با اشاره به اينكه تكدي گري در جامعه جرم محسوب ميشود اظهار داشت: متاسفانه بخش قابل توجهي از متكديان و كودكان خياباني از بين اتباع بيگانه مي باشند و گاه به صورت سازماندهي شده به فعاليت خويش مي پردازند و چهره استان به ويژه شهر يزد را نازيبا مي نمايند.
مدير كل دفتر  امور اجتماعي و فرهنگي استانداري در ادامه به خيزش فقر و تكدي گري مهاجران در كلانشهرها اشاره كرد و اظهار داشت: در واقع صنعت، اقتصاد و تجارت يك كلان شهر نمي تواند همه مهاجرين را جذب كند وعده اي از بازار اشتغال رسمي كنار ميروند  و به تكدي گري روي مي آورند.
اين مقام مسئول در پايان به آيين نامه ارسالي از سوي وزارت كشور جهت ساماندهي متكديان و كودكان خياباني اشاره كرد و گفت: آيين نامه ابلاغ شده از سوي دولت محترم را به تمام دستگاهها ذيربط ارسال مي كنيم تا وظايف و مأموريتهايي را كه به آنها واگذار شده بررسي كنند و نظرات  خود در جهت اجراي مفاد و تبصره ها را اعلام كنند.