مدير كل دفتر امور اجتماعي و فرهنگي استانداري در كميته بيماري هاي خاص شهرستان بافق:

ورزش اشتغال و نشاط اجتماعي بيماران بايد دغدغه هميشگي مسئولان باشد


مجيد جواديان زاده مدير كل دفتر اجتماعي و فرهنگي استانداري طي سفري به شهرستان بافق در كميته بيماري هاي خاص اين شهرستان حضور يافت وي با اشاره به شرايط بيماران خاص شهرستان بافق گفت. هم اكنون 50 بيمار خاص در شهرستان بافق وجود دارند كه با توجه به بعد مسافت و مشكلات ناشي از تردد به مركز استان بايد مسائل مربوط به درمان و توانمند سازي آنان در خود شهرستان پيگيري و حل شود. وي با اشاره به ضرورت تشكيل مستمر جلسات كميته بيماري هاي خاص بافق گفت: ورزش اشتغال و نشاط اجتماعي بيماران بايد دغدغه هميشگي مسئولان باشد دبير كميته بيماري هاي خاص استان يزد در پايان ابراز اميدواري كرد كه بيماران خصوصا بيماران خاص از خدمات اجتماعي همچون ساير افراد بهره مند باشند و بتوانند به جامعه خدمت كنند. مدير كل دفتر اجتماعي استانداري همچنين از يك كانون فرهنگي مسجد و آموزشگاه هنري بازديد به عمل آورد و خواهان گسترش فعاليت هاي فرهنگي و هنري در سطح شهرستان با توجه به نياز و مطالبه مردم در اين زمينه شد هم چنين با توجه به تقارن اين سفر با روز اول مهر و بازگشايي مدارس مدير كل دفتر اجتماعي استانداري در مراسم رسمي بازگشايي مدارس بافق كه در مدرسه 13 آبان و با حضور امام جمعه و فرماندار بافق برگزار شد شركت نمود

مجيد جواديان زاده مدير كل دفتر اجتماعي و فرهنگي استانداري طي سفري به شهرستان بافق در كميته بيماري هاي خاص اين شهرستان حضور يافت وي با اشاره به شرايط بيماران خاص شهرستان بافق گفت. هم اكنون 50 بيمار خاص در شهرستان بافق وجود دارند كه با توجه به بعد مسافت و مشكلات ناشي از تردد به مركز استان بايد مسائل مربوط به درمان و توانمند سازي آنان در خود شهرستان پيگيري و حل شود.

وي با اشاره به ضرورت تشكيل مستمر جلسات كميته بيماري هاي خاص بافق گفت: ورزش اشتغال و نشاط اجتماعي بيماران بايد دغدغه هميشگي مسئولان باشد

دبير كميته بيماري هاي خاص استان يزد در پايان ابراز اميدواري كرد كه بيماران خصوصا بيماران خاص از خدمات اجتماعي همچون ساير افراد بهره مند باشند و بتوانند به جامعه خدمت كنند.

مدير كل دفتر اجتماعي استانداري همچنين از يك كانون فرهنگي مسجد و آموزشگاه هنري بازديد به عمل آورد و خواهان گسترش فعاليت هاي فرهنگي و هنري در سطح شهرستان با توجه به نياز و مطالبه مردم در اين زمينه شد هم چنين با توجه به تقارن اين سفر با روز اول مهر و بازگشايي مدارس مدير كل دفتر اجتماعي استانداري در مراسم رسمي بازگشايي مدارس بافق كه در مدرسه 13 آبان و با حضور امام جمعه و فرماندار بافق برگزار شد شركت نمود