چهارمين جلسه هيأت نظارت بر سازمان هاي مرم نهاد استان يزد برگزار شد


چهارمين جلسه هيأت نظارت بر سازمانهاي مردم نهاد استان در محل دفتر معاونت سياسي، امنيتي و اجتماعي استانداري يزد تشكيل شد.

در اين جلسه پس از بحث و بررسي اعضا با صدور پروانه فعاليت براي 4 سازمان مردم نهاد و تمديد مجوز 2 سمن موافقت گرديد و موافقت با صدور پروانه فعاليت 7 سمن نيز مشروط به اصلاحاتي در اهداف و شيوه موافقت شد.
هم‌چنين در اين جلسه مقرر شد با توجه به حجم درخواست‌هاي تأسيس سازمان‌هاي مردم نهاد، از اين پس جلسات به صورت دو هفته يكبار تشكيل شود.
در پايان اين جلسه محمدحسين سليميان به عنوان نماينده جديد سازمان‌هاي مردم نهاد استان در هيأت نظارت معرفي شد و از تلاش هاي علي ترابي اردكاني در طي دوسال گذشته تقدير به عمل آمد.