کارشناس


کارشناس ارشد روانشناسی بالینی حوزه فعالیت : امور مطالعات اجتماعی شرح وظایف: مسئول دبیرخانه کارگروه فرهنگی اجتماعی استان مسئول دبیرخانه ستاد فرهنگی اجتماعی مدیریت آسیب‌های اجتماعی استان

کارشناس ارشد روانشناسی بالینی

حوزه فعالیت : امور مطالعات اجتماعی

شرح وظایف:

مسئول دبیرخانه کارگروه فرهنگی اجتماعی استان

مسئول دبیرخانه ستاد فرهنگی اجتماعی مدیریت آسیب‌های اجتماعی استان