کارشناس


کارشناس امور اجتماعی حوزه فعالیت: پیگیری و هماهنگی امور حمایتی پیگیری موضوعات مرتبط با بهداشت و درمان

کارشناس امور اجتماعی

حوزه فعالیت:

پیگیری و هماهنگی امور حمایتی

پیگیری موضوعات مرتبط با بهداشت و درمان