کارشناس


کارشناس امور اجتماعی و فرهنگی حوزه فعالیت:  مسئول دبیرخانه ستاد صیانت از حریم امنیت عمومی و حقوق شهروندی مسئول دبیرخانه کمیسیون ارتقای امنیت اجتماعی و اخلاقی استان بازرسی و ارزیابی عملکرد ادارات استانی و شهرستانی

کارشناس امور اجتماعی و فرهنگی

حوزه فعالیت: 

مسئول دبیرخانه ستاد صیانت از حریم امنیت عمومی و حقوق شهروندی

مسئول دبیرخانه کمیسیون ارتقای امنیت اجتماعی و اخلاقی استان

بازرسی و ارزیابی عملکرد ادارات استانی و شهرستانی