کارگاه آموزش شبکه سازی ویژه سازمان هاي مردم نهاد عضو شبکه هماهنگی مدیریت بحران برگزار شد


کارگاه آموزش شبکه سازی ویژه سازمان هاي مردم نهاد عضو شبکه هماهنگی مدیریت بحران با همکاری دفتر امور اجتماعی و فرهنگی استانداری و پردیس دانشگاه یزد در روز جمعه 5مهرماه برگزار شد