کارگاه اول طرح آموزش خوداشتغالی زنان سرپرست خانوار برگزار شد


کارگاه طرح آموزش خوداشتغالی زنان سرپرست خانوار با همکاری دفتر امور اجتماعی و فرهنگی استانداری و موسسه صبوران همدل در روز پنجشنبه 4 مهرماه برگزار شد