باحضور مدير كل دفتر امور اجتماعي و فرهنگي استانداري:

کمیته بیماری های خاص شهرستان اشکذر برگزار شد.


  مدير كل دفتر اجتماعي و فرهنگي در اين جلسه با ابرازخشنودي از تشكيل كميته هاي بيماران خاص در شهرستان ها تصريح كرد:موضوع كميته هاي بيماران خاص تنهابه چهار بيماري هموفيلي،تالاسمي، كليوي،و ام اس مربوط مي شود كه بايد با همفكري و همكاري دستگاه هاي عضو در كاهش مشكلات و آلام اين عزيزان بكوشيم. وي افزود: اشتغال بيماران خاص نقطه اتصال آنان به جامعه است كه باید با درك و حساسيت هاي بيماري هاي خاص نسبت به ابجاد اشتغال مناسب براي آنان برنامه ريزي كنيم .

 

مدير كل دفتر اجتماعي و فرهنگي در اين جلسه با ابرازخشنودي از تشكيل كميته هاي بيماران خاص در شهرستان ها تصريح كرد:موضوع كميته هاي بيماران خاص تنهابه چهار بيماري هموفيلي،تالاسمي، كليوي،و ام اس مربوط مي شود كه بايد با همفكري و همكاري دستگاه هاي عضو در كاهش مشكلات و آلام اين عزيزان بكوشيم.

وي افزود: اشتغال بيماران خاص نقطه اتصال آنان به جامعه است كه باید با درك و حساسيت هاي بيماري هاي خاص نسبت به ابجاد اشتغال مناسب براي آنان برنامه ريزي كنيم.