مدير كل دفتر امور اجتماعي و فرهنگي استانداري:

یزد، مهد مشارکت های نهادمند اجتماعی است


نشست ملی مشارکت های نهادمند اجتماعی طی دو روز در یزد برگزار شد.

مدیرکل دفتر امور اجتماعی و فرهنگی استانداری یزد در خصوص چگونگی برگزاری این همایش گفت: با توجه به اینکه استان یزد از دیرباز مهد مشارکت های نهادمند اجتماعی بوده است و مردم یزد شهره همکاری در امور مختلف بوده اند، این انگیزه ایجاد شد که نشست های آموزشی ویژه کارشناسان و مدیران حوزه سازمان های مردم نهاد سراسر کشور در استان یزد برگزار گردد.
مجید جوادیان ادامه داد: خوشبختانه استان یزد این افتخار بزرگ را به دست آورد که در روزهای 18 و 19 آبان ماه میزبان کارشناسان سازمان های مردم نهاد استانداری های سراسر کشور و دستگاه های اجرایی باشد و اکنون نیز میزبان مدیران کل دفاتر امور اجتماعی و فرهنگی استانداری های سراسر کشور، فرمانداران مراکز استان ها و مدیران کل حوزه های مشارکت های اجتماعی دستگاه های اجرایی کشور باشد.
جوادیان تصریح کرد: اساساً ویژگی های فرهنگی، هویتی، تاریخی و حتی اقلیمی استان یزد مشارکت اجتماعی را برای گذران زندگی و استمرار حیات اجتماعی ناگزیر می ساخته است. به عنوان مثال سازمان های خیریه از نمونه های بارزی بوده است که اشتراک مساعی مردم را برای کمک به مستمندان و ضعفا که بخشی از جامعه بوده اند، به نمایش می گذاشته است. همچنین نهاد وقف نمونه ی بارزی از مشارکت افراد توانمند در خدمت به جامعه بوده است. باید بکوشیم این سرمایه بزرگ اجتماعی و فرهنگی در قالب سازمان های مردم نهاد تداوم یابد و به نسل های آینده انتقال پیدا کند.
مدیر کل دفتر امور اجتماعی و فرهنگی استانداری یزد خاطر نشان ساخت: مجموعه ی این ویژگی ها صفت »یزد، شهر مشارکت های مردم نهاد اجتماعی« را پذیرفتنی می سازد.
جوادیان اظهار امیدواری کرد که همه ی مهمانان این نشست تجربیات و اندیشه های خود را برای رونق هر چه بیشتر سازمان های مردم نهاد به اشتراک بگذارند.