رتبه چهارم دفتر امور اجتماعي و فرهنگي استانداري يزد در كشور


معاون سياسي، امنيتي و اجتماعي استاندار يزد گفت : در ارزيابي عملكرد سال 93 دفاتر امور اجتماعي و فرهنگي استانداري هاي سراسر كشور، استان يزد حائز رتبه چهارم گرديده است.

معاون سياسي، امنيتي و اجتماعي استاندار يزد در مصاحبه با خبرنگار روابط عمومي استانداري اظهار داشت : دفتر اموراجتماعي و فرهنگي استانداري يزد باتوجه به برنامه ها و فعاليتهايي كه در سال گذشته انجام داده  و برگزاري 3 همايش كشوري موفق به كسب رتبه چهارم در بين دفاتر امور اجتماعي و فرهنگي استانداري هاي سراسر كشور شده و اين يكي از بهترين رتبه هاي اين دفتر در سالهاي اخير است.
محمدعلي طالبي افزود : در استان يزد براي واگذاري امور به سازمانهاي مردم نهاد در راستاي نگاه ويژه دولت تدبير و اميد به تشكلهاي مردمي، گامهاي مؤثري برداشته شده است.
طالبي در پايان اظهار اميدواري كرد : باتوجه فضاي مناسبي كه در كشور و استان به وجود آمده و حمايتهاي استاندار محترم شاهد ارتقاي هرچه بيشتر فعاليتها در حوزه فرهنگي و اجتماعي استان باشيم.